Ivan Duknović u Veneciji: oltar za Bratovštinu sv. Marka (Scuola Grande di San Marco)